Näringslivet i Linköping

Linköping är Sveriges sjunde största stad och näringslivet i staden är relativt brett och diversifierat.

Linköping är Sveriges sjunde största stad och näringslivet i staden är relativt brett och diversifierat.Linköping har genom åren varit en militärstad. Kring förra sekelskiftet flyttades flera regementen till Linköpings garnison och in i kaserner i staden. Svea trängkår, Svea artilleriregemente och Livgrenadjärregementet fanns i staden och dessutom hittade man Kungliga Östgöta Flygflottilj strax utanför staden. Regementet och militären spelade en viktig roll för staden och näringslivet under hela 1900-talet. Efter kalla krigets slut har de olika kasernområdena och militärbyggnaderna omvandlats till kontor eller bostäder och idag finns ingen militär verksamheten i de centrala delarna av staden på det sättet.Linköpings näringsliv utvecklades starkt under andra halvan av 1900-talet, med andra världskriget och kalla kriget som viktiga ingredienser. Tillväxten hängde till stor del ihop med SAAB:s utveckling och produktion av stridsflygplan som funnits i staden sedan år 1937. I folkmun kallas ibland Linköping för flygstaden då den är så starkt förknippad med tillverkningen och utvecklingen av stridsflyg. Då många nationer under andra världskriget och det efterföljande kalla kriget kapprustade och satsade på sina försvar, sprudlade SAAB:s stridsflygsutveckling under dessa år. Sedan 1980-talet har dock det militära fått minskad betydelse i staden. Inte lika många köper SAAB:s stridsplan och mycket av den svenska försvarsmaktens verksamhet är nerlagd. Dock har de fortfarande kvar sin stridspilotutbildning vid Malmens flygplats utanför Linköping.Under 1960-talet grundades även stadens högskola, som sedan 1975 fick universitetsstatus. Universitet har sedan dess bidragit till stadens expansion och utveckling.”Där idéer blir till verklighet” är stadens motto. Det lyfter fram det samarbete som finns mellan stadens universitet och stadens näringsliv. Ett exempel på det nära samarbetet är Mjärdevi Science Park. Parken är ett område där teknikföretag samlas och det ligger i anslutningen till Campus Valla, ett av universitets campus. I området, som är känt för att ha en av stadens högsta byggnader, finns omkring 250 olika företag som tillsammans har runt 6 000 anställda. De flesta företagen i området är baserade på innovationer som kommer från universitetet och de är affärsverksamma inom områden som elektronik, systemutveckling, telekommunikation och andra tekniska områden.Linköping är en av landets mest växande städer. Många företag i staden växer organiskt samtidigt som det inte är ovanligt med nyetableringar. Med universitetet som en nyckelspelare finns mycket högutbildad och kompetent arbetskraft i staden som lockat till sig en mix av små, medelstora och ett par stora företag inom en mängd olika branscher. Eftersom näringslivet är utspritt över flera olika branscher, och på så vis inte nischat på någon speciell industri så är staden inte så konjunkturkänslig.De största branscherna i regionen är livsmedel, IT, flyg, handel och hälsa. Bland de största tillväxtområdena i kommunen finner man utöver ovan nämnda branscher även miljöteknik och agrokultur.Linköping utgör tillsammans med grannstaden Norrköping regionen East Sweden. Med sin närhet till Stockholm och Mälardalen samt de andra länderna kring Östersjön anses regionen vara en av landets mest strategisk logistiskt sett. Det geografiska läget gör att drygt halva Sveriges befolkning finns inom en 20-milsradie. I regionen finns även välutvecklad infrastruktur med bra transportmöjligheter och ett snabbt logistikflöde. Transporter från regionen kan nå hela Skandinavien inom 24 timmar.Linköpings universitet är även ledande på forskning och utbildning i Logistics Management vilket leder till en stor bas för kompetens i regionen. Dessutom erbjuder Linköpingsregionen ofta kostnadseffektiva lösningar jämfört med andra storstadsregioner då mark och arbetskraft är snäppet billigare här.Ska man distribuera konsumentvaror till Skandinavien och öststaterna från ett centralt lager är regionen optimal. Arbetar man med industrikunder inom Sverige är platsen också strategisk då de flesta stora industrierna finns inom ett par timmar.I regionen East Sweden bor nästan en halvmiljon invånare varav runt 30 000 studenter. Forskningen är framgångsrik och kunskapsföretagen växer fram tillsammans med moderna industrier. Internationella aktörer som Toyota, SAAB och Siemens finns i regionen och det finns en stor bredd på kunskap och arbetskraft.Under senare år har Linköping även taget en position som ledande miljöstad i Sverige. Staden har genomfört flera åtgärder för att minska skadliga utsläpp. Inom biogas och fjärrvärme ligger staden långt fram i utvecklingen.